Stručný výklad pravidel hry kopané 3

František Cejnar by František Cejnar
Fotbal

Pravidla hry předpisují soudci, jak má zápas říditi a v kterých případech má zapísknutím hru zastaviti, aby posoudil příslušný kop té, které straně.


Pravidla rozeznávají:

Volný, trestný a pokutový kop.

Pravidla hry footballové definují tyto kopy v několika paragrafech a přesně vymezují, za co mají býti diktovány a jak mají býti prováděny. Volný kop jest kop do míče na zemi volně ležícího v libovolném směru. Výjimku tvoří kop ze středu hříště, kdy míč musí býti hrán do předu. Při provádění volného kopu musí státi protivníci nejméně 10 y od míče vzdáleni, vyjímaje případ při volném kopu za nesení míče brankářem, kdy mohou státi na vlastní brankové čáře. Míč musí opsati nejméně dráhu svého obvodu, aby byl ve hře. Dokud nebyl kop proveden, tj. dokud míč neurazil dráhu svého obvodu, nesmí se protivníci přiblížit před předepsanou vzdálenost. Volný kop nesmí býti proveden, dokud jest míč v pohybu. Z volného kopu nemůže býti docíleno přímo branky. To znamená: při provádění volného kopu musí hráč nejprve přihráti svému spoluhráči a tento může střílet přímo na branku, musí míč některý z hráčů dotknouti, aby bylo docíleno branky. Byl-li volný kop proveden tím způsobem, že hráč shotoval míč přímo do branky, a niž by se některý z hráčů obou stran míče dotknul, docílená branka je neplatná, jelikož z volného kopu nemůže být docíleno přímo branky.


Mezi volné kopy řadíme:

    a) Výkop,

    b) Kop od branky,

    c) Kop od branky,

    d) Trestný kop,

    e) Pokutový kop,

Za nebezpečnou hru má soudce právo nařídit volný kop v každém případě, kdy považuje chování hráče za nebezpečné, nebo že by se mohlo státi nebezpečným. Důležité jest rozlišovati nebezpečnou hru od surové, kdy hráč má úmysl protihráče zraniti. Nebezpečná hra jest na příklad, když se srazí dva hráči, jeden vysoké postavy a druhý malý chce hráti míč hlavou, oba se srazí a hráč malé postavy má nohu protivníkovu na hlavě. Nastalá kolise jest ukázkou nebezpečné hry, za kterou diktuje soudce volný kop, z něhož může býti docíleno přímo branky.


Trestný kop je kop do míče voně na zemi ležícího v libovolném směru a nařizuje se následující přestupky na hříšti: podražení soupeře, kopání soupeře, držení soupeře rukou, skákání na soupeře, strkání do soupeře, násilné vražení do soupeře, vrážení do soupeře zezadu a hraní míče rukou. Dopustí-li se některého z těchto přestupků ve vlastním pokutovém území, nařizuje soudce proti jeho straně pokutový kop. Kop se provádí z místa v pokutovém území zvláště vyznačeného za těchto podmínek: všichni hráči, vyjímaje hráče pokutový kop provádějícího a brankáře strany druhé musí státi mimo pokutové území. Brankář musí státi na brankové čáře.


Výjimka tato vztahuje se pouze na hráče útočící stany, který míč vykopnutý spoluhráčem od rohového praporku první přejímá, tento nemusí míti před sebou tři protivníky a není offside. Proč tento hráč, ačkoliv nemá před sebou tři protivníky, není offside, dá se vyložiti ještě tím, že hráč kop z rohu provádějící podává vlastně míč do zadu a hráč přejímající je přejmul. Zkrátka řečeno, nalézá se v okamžiku podání za míčem. Aplikovati další možné případy offside po provedeném kopu z rohu na tuto výjimku nelze, všechny takové případy musí potom soudce řešiti jinak.


Pokračování příště.
pro blog sport antique sepsalAlmanach sportu, 1924

nakoupit na fanzone.cz Historická sportovní periodika naleznete na FANZONE
(1 Hlasovat)
Přečteno 284 krát
Označeno v :